Privacy Policy – MRS BV

Deze privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 13 juni 2019

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of nog “AVG”). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving heeft de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2019.

Uw privacy is voor ons van groot belang, om die reden houden we ons strikt aan de privacywetgeving in de Europese Unie. Dit betekent dat wij uw gegevens altijd voor het doel gebruiken waarvoor u ze met ons heeft gedeeld heeft. In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we precies doen met de informatie welke u met ons deelt en hoe we ervoor zorgen dat deze informatie veilig wordt opgeslagen.

Als u vragen hebt, of als u wilt weten wat we precies over u weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We doen onze uiterste best om uw vragen altijd zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring legt uit hoe we (zoals hieronder gedefinieerd) informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u verzamelen, delen en gebruiken. Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u verwerken en hoe u deze kan uitoefenen.

MRS BV, met maatschappelijke zetel te Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0807.215.291 (hierna vermeld als “MRS”, “Wij” of “Ons”) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de toepassing van deze Privacy Policy. Dit betekent dat de verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

MRS is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Neem alstublieft de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve contact op te nemen met info@styleathome.be.

We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door MRS.

Deze privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.styleathome.be.

Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken of te delen. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u het privacybeleid heeft gelezen en dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken.

Houd er rekening mee dat alvorens u persoonsgegevens in bepaalde rubrieken van de website gebruikt of verstrekt, u gevraagd kan worden om uw toestemming met dit privacybeleid elektronisch te bevestigen.

Uw bevestigende actie en uw gebruik van deze website betekenen dat u akkoord gaat met de verzameling, verwerking, gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Onze contactgegevens:

MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0807.215.291, info@styleathome.be, hierna kortweg vermeld als “MRS”, “Wij” of “Ons”.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze privacyverklaring beschreven is.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt (tenzij bvb. de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dit vereist). Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen of in uw e-mailverkeer met ons.

Of we verkrijgen een deel van de gegevens door vast te leggen hoe u met onze producten en diensten omgaat, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

1. Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer(s), uw taalvoorkeur, uw e-mailadressen, uw deelname aan onze acties, uw gebruik van onze website;

2. Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres;

3. Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

1. Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze websites bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

2. Om u de beste service aan te bieden.

We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

3. Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen.

We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is.

We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina’s of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door MRS. Binnen MRS zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

We doen beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij MRS zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.

Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming, om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of het bevel van een bevoegde instantie of in andere gevallen toegelaten of vereist volgens de wet, of om te reageren op een noodsituatie, of om op enige andere wijze de rechten, eigendom en de veiligheid van derden, bezoekers van de website te beschermen. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers en dienstverleners worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers :

 • aan derde partijen : dienstverleners, leveranciers en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Policy, of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Dit heeft betrekking op mededelingen aan derde partijen en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met de diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals het beheer van HR informatie, IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data analyse, dienstverleners voor zakelijke reizen, diensten voor salarisverwerking en zorgverzekering.
 • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is of wettelijk verplicht is:
 1. vanwege de geldende wetgeving of regulering;
 2. om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; of
 3. om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen.
 • aan onze auditoren, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.
 • aan een potentiële overnemer (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de overnemer informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Policy.
 • aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben gekregen voor deze mededeling.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar of per e-mail naar info@styleathome.be. We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.

Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen.

Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

U heeft het recht om te vragen om het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens over u te beperken, het recht om gegevensportabiliteit aan te vragen, en het recht om de identiteit te kennen van derden waaraan uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Geen direct marketing?

U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal 10 (tien) jaar na het einde van de contractuele relatie met MRS, voor verkeersgegevens is dat maximaal 1,5 (anderhalf) jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onze contactgegevens : MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0807.215.291, info@styleathome.be.

Klacht indienen

Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de toezichthoudende overheid : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be, tel. +32 2 427 48 00. De contactgegevens staan op hun website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Monitoring

MRS behoudt zich het recht voor om alle IT systemen, fysieke ruimtes van de onderneming en/of werk gerelateerde activiteiten te monitoren om MRS te beschermen en om het adequaat gebruik te verzekeren van de middelen en informatiemiddelen van MRS in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Cookie policy

MRS gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van zijn websites en apps beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren.

Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites en apps niet of niet optimaal werken.

Als je verder surft op een MRS website, je aanmeldt in een MRS app of klikt op ‘Ja, ik aanvaard cookies’, dan geef je je toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw pc worden gezet om gegevens over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw internetervaring verbeteren door websites toe te staan uw voorkeuren te onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt.

 • Door middel van een zogenaamd permanente cookie herkennen we u bij een volgend bezoek. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld taalvoorkeuren opslaan. U kunt deze verwijderen via uw browser.
 • Sessie cookies zijn tijdelijke cookies (ze worden verwijderd na het sluiten van je browser) en laten ons zien welke pagina’s je bekijkt om zo de website verder te optimaliseren.
 • Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Website disclaimer

Definities

Website: www.styleathome.be en alle onderliggende pagina’s.

Gebruiker: bezoekers van de website.

Bedrijf: MRS BV, Kleine Grippe 20, 2630 Aartselaar en ingeschreven in de KBO onder nummer BTW BE0807.215.291, info@styleathome.be, hierna kortweg vermeld als “MRS”, “Wij” of “Ons”. MRS is de bevoegde uitgever van de webpagina.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer :

 • MRS werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • MRS geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • MRS biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • MRS is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • MRS verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
 • MRS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
 • MRS zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
 • MRS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op en/of van haar website.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Wijzigingen aan deze Policy

Wanneer onze website wordt aangepast moeten wij natuurlijk ook deze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig er een nieuwe versie van onze privacyverklaring is. We zullen ons inspannen om het u via de voor ons beschikbare kanalen, denk bijvoorbeeld aan e-mail en onze website, te laten weten als we onze privacyverklaring hebben aangepast.