Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, documenten, overeenkomsten en/of diensten, handelingen en goederen geadviseerd of geleverd door MRS BV, hierna genoemd STYLE AT HOME en/of tussen haar Klanten, hierna genoemd KLANT.

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de medewerkers, het netwerk, directie en partijen door STYLE AT HOME aangesteld, hierna genoemd KLANT.

Deze voorwaarden worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de KLANT. Eigen voorwaarden van de KLANT of derden zijn niet toepasselijk, zelfs indien deze niet door STYLE AT HOME uitdrukkelijk zijn verworpen. Eventuele uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen verlenen de KLANT geen rechten in de toekomst en doen geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Indien zich een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De omschrijving goederen omvat ook de goederen bestemd voor verhuur, zijnde wooninrichtingen, inboedel(s), (kunst)voorwerpen, decoratiestukken, accessoires en huishoudapparatuur.

Artikel 1 – Offertes

Alle offertes, voorstellen, aanbiedingen, catalogi, brochures, prijslijsten en inlichtingen van allerlei aard van STYLE AT HOME zijn vrijblijvend en binden STYLE AT HOME niet. Een offerte is slechts geldig voor een periode van 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Zolang de offerte niet is aanvaard, kan zij eenzijdig door STYLE AT HOME worden gewijzigd of herroepen.

Artikel 2 – Bestellingen en aanvaardingen

2.1. De ondertekening voor akkoord van een offerte of enige andere handeling uitgaande van de KLANT waarbij een offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, verbindt de KLANT op definitieve wijze.

2.2. Wanneer betaling van een voorschot is voorzien, is STYLE AT HOME pas gebonden tot uitvoering van de bestelling na volledige betaling van de som. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door STYLE AT HOME verworven.

2.3. Elke wijziging van een bestelling of een initiële offerte ontslaat STYLE AT HOME van de verplichting om de oorspronkelijk beloofde uitvoeringstermijn na te leven en geeft STYLE AT HOME het recht om de prijs te herzien.

2.4. In geval van annulering van een opdracht of overeenkomst dient het deel van de uitgevoerde opdracht en elk deel van de opdracht dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden, met een minimum van 10 % van de opdracht of goedgekeurde offerte, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro.

Artikel 3 – Prijs en betalingen

3.1. Alle prijzen vermeld in de offertes, aanbiedingen, voorstellen catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen, overeenkomsten of andere documenten zijn exclusief BTW, verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten, levering- en plaatsingskosten, verzend- en administratiekosten, heffingen van overheidswege of kosten van derden tenzij anders vermeld.

3.2. De prijs vermeld in de offertes, voorstellen, aanbiedingen en prijslijsten betreffen enkel de vergoeding voor de diensten en goederen van STYLE AT HOME en niet de diensten van derden, zoals vastgoedmakelaars of -agenten, architecten, (onder)aannemers, uitvoering- of plaatsingsbedrijven, onderhoudsploegen, leveranciers van materialen, verhuis- of leveringsbedrijven etc. Eventuele offertes, voorstellen, aanbiedingen, prijslijsten, diensten en goederen van deze derden – zelfs indien toegevoegd aan een offerte, voorstel, aanbieding of prijslijsten van STYLE AT HOME – kunnen op geen enkele manier STYLE AT HOME verbinden.

3.3. Een samengestelde offerte verplicht STYLE AT HOME niet tot het verrichten van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.4. STYLE AT HOME heeft het recht, om zonder uitleg de onmiddellijke betaling van de nog lopende huurtermijnen te vorderen met kosten en/of om de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en de verhuurde roerende zaken weer tot zich te nemen. Dit zonder tussenkomst van de rechter en onverminderd het recht om van de KLANT een vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen, onverminderd alle rechten als gevolg van het Burgerlijk Wetboek ingeval van:

  • het in gebreke blijven van de tijdige betaling van de huur door KLANT; – wanneer KLANT één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt;
  • wanneer KLANT op enig moment weigert zich te legitimeren of een gewijzigd adres op te geven;
  • wanneer beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de KLANT of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan KLANT in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan;
  • wanneer KLANT opschorting van betaling aanvraagt;
  • wanneer KLANT in staat van faillissement of vereffening geraakt;
  • in geval van overlijden van de KLANT of het stellen onder curatele.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht – levering diensten & goederen

4.1. STYLE AT HOME zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De KLANT aanvaardt uitdrukkelijk dat de te leveren diensten en goederen door STYLE AT HOME een middelenverbintenis omvatten en geen resultaatsverbintenis.

4.2. STYLE AT HOME garandeert geen enkel resultaat, in het bijzonder wat betreft de verkoop of de verhuur van de eigendom van de KLANT of van diens klant. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STYLE AT HOME het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De KLANT verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan STYLE AT HOME werden verstrekt, heeft STYLE AT HOME het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT in rekening te brengen. STYLE AT HOME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STYLE AT HOME is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4. Opgave van uitvoeringstermijnen zijn steeds benaderend en verbinden STYLE AT HOME slechts tot een zo goed mogelijke eerbiediging ervan zonder waarborg van uitvoering binnen de gestelde termijn. Een eventuele overschrijding van de uitvoeringstermijn door STYLE AT HOME – om welke reden dan ook – kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de overeenkomst of opdracht. Voor zover mogelijk zal STYLE AT HOME de KLANT tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

4.5. Als de prestaties van STYLE AT HOME enkel bestaan uit het verlenen van advies aan KLANT betreffende vastgoedstyling, staat STYLE AT HOME niet in voor de uitvoering van de door haar geadviseerde verbouwing, verfraaiing- en veranderingswerken. Deze blijven uitsluitend onder bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de KLANT en diens gekozen architect, (onder)aannemers of uitvoerders aan wie die de KLANT een opdracht in die zin geeft. STYLE AT HOME kan dan ook op geen enkele wijze beschouwd worden of de hoedanigheid verkrijgen, tegenover de KLANT of tegenover derden van architect, (onder)aannemer of uitvoerder van de verbouwing, verfraaiing- of veranderingswerken of gelijk welke andere werken gerelateerd aan dit advies. In elk geval blijft enkel de KLANT de bouwheer is het diens volledige verantwoordelijkheid om alle nodige afspraken (in het bijzonder i.v.m. de prijs en de uitvoering) met de architect, (onder)aannemer of uitvoerders van de werken te maken.

4.6. De overeenkomst tussen KLANT en STYLE AT HOME wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of indien partijen uitdrukkelijk en anders overeenkomen.

4.7. Levering geschiedt AF bedrijf STYLE AT HOME. De KLANT is verplicht de goederen en diensten af te nemen op het moment dat deze hem te beschikking worden gesteld of deze worden aangeboden. Het risico van verlies, diefstal en schade gaat over op de KLANT op het moment dat de goederen en diensten ter zijner beschikking worden aangeboden. Als de KLANT afname weigert of nalatig is met verstrekken van instructies of informatie belangrijk voor een goede afhandeling van de overeenkomst, heeft STYLE AT HOME het recht de verhuurde goederen op te slaan op en alle daaruit vloeiende kosten door te rekenen aan KLANT.

4.8. Op de dag van levering stelt de KLANT het pand toegankelijk aan STYLE AT HOME tussen 8h en 18h, schoongemaakt en proper. Bij aankomst van STYLE AT HOME, opent KLANT de woning voor de uitvoering van de opdracht. Bij het einde van de opdracht, sluit KLANT de woning af. Indien STYLE AT HOME verplicht wordt de sleutel van de woning elders af te halen/af te leveren, rekent STYLE AT HOME aan KLANT een forfaitaire vergoeding aan van 65,- (vijfenzestig) euro/u en 0,75 (vijfenzeventig eurocent) euro per gereden km vanaf de magazijnen van STYLE AT HOME, met een minimum van 75,- (vijfenzeventig) euro per incident.

4.9 De KLANT voorziet een vrije laad- en losplaats aan de toegang van het pand. Indien STYLE AT HOME de interne lift van het pand niet kan/mag gebruiken, zorgt KLANT op eigen kosten voor een verhuislift met personeel en vraagt op eigen kosten politieborden aan voor plaatsing van de verhuislift aan de toegang van het pand. De KLANT dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van STYLE AT HOME onmiddellijk bij aankomst kunnen gelost of geladen worden.

4.10. Indien de goederen niet kunnen worden geleverd op het afgesproken tijdstip en/of de ruimte waarin de goederen worden geplaatst niet schoongemaakt of niet afgewerkt is, zal STYLE AT HOME een supplement aanrekenen van 650,- (zeshonderd vijftig) euro per incident en wordt een nieuwe levertermijn afgesproken. STYLE AT HOME rekent een wachttijd aan van 65,- (vijfenzestig) euro/u/persoon, 150% na 18h, 200% op zon- en feestdagen.

4.11. De KLANT moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. De KLANT is verplicht voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht aan STYLE AT HOME een inplantingsplan en een grondplan over te maken met de precieze locatie van het pand (bvb. in een woonproject) en de indeling van de ruimtes binnen het pand, eventueel een verlichtingsplan. De KLANT moet erop wijzen of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen en de verhuislift; of de ramen en deuren breed/hoog genoeg zijn om de grotere voorwerpen binnen/buiten te brengen; of er publieke werken uitgevoerd worden die de opdracht kunnen hinderen; of men bermen op of af moet; of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken; of de trappen voldoende breed zijn; of er een lift is en of deze door de STYLE AT HOME mag gebruikt worden; of de gevels en of balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van ladderliften; wat de maximale vloerbelasting van zowel het pand van waaruit verhuisd wordt is, alsook het pand waar de goederen geleverd dienen te worden; zonder dat deze opsomming limitatief is. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de KLANT, zijn ten laste van de KLANT.

4.12. De geleverde goederen mogen enkel worden verplaatst of behandeld door, of onder toezicht van, STYLE AT HOME. Het is uitdrukkelijk verboden aan de KLANT om door STYLE AT HOME geleverde goederen te verplaatsen of te behandelen.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Het bedrag van de facturen is betaalbaar op factuurdatum aan STYLE AT HOME, zonder het recht voor de KLANT om een korting of disconto toe te passen, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingskosten zijn ten laste van de KLANT. Alle facturen van STYLE AT HOME zijn door KLANT betaalbaar vóór effectieve uitvoering van de opdracht, te weten : plaatsing, verzending, verplaatsing of behandeling van goederen, verlenging van de huurperiode, vastgoed styling advies, opleiding, etc., tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk door STYLE AT HOME een andere betalingstermijn aan de KLANT werd toegestaan.

5.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een openstaand saldo binnen de hierboven genoemde termijn, zal STYLE AT HOME, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op een nalatigheidsintrest vastgesteld op 1% (één percent) per maand berekend op de hoofdsom en het volledige schadebeding, met een minimum van 50,- EUR (vijftig euro) excl. BTW per maand, ongeacht de invorderingskosten die steeds ten laste van de KLANT vallen. Bovendien zal de KLANT in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% (tien percent) berekend op de hoofdsom en het volledige schadebeding, met een minimum van 250,- EUR (tweehonderd vijftig euro) excl. BTW, ongeacht de invorderingskosten die steeds ten laste van de KLANT vallen. De nalatigheidsinterest en de forfaitaire schadevergoeding worden berekend op het volledig openstaande schadebeding, bestaande uit – maar niet uitsluitend – de hoofdsom, gerechtskosten, deurwaarderkosten, invorderingskosten en vervallen rente.

De betaling van de nalatigheidsintrest en de forfaitaire schadevergoeding sluit niet uit dat STYLE AT HOME andere claims kan doen gelden.

5.3. Op geen enkele manier is het toegestaan aan de KLANT om foto’s van een uitvoering door STYLE AT HOME te maken of te gebruiken, zonder voorafgaandelijke betaling van de factuur.

5.4. In geval dat de KLANT één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen – inclusief deze die nog niet zijn vervallen – onmiddellijk opeisbaar.

5.5. Tenzij uitdrukkelijk door STYLE AT HOME toegestaan, is geen inhouding door de KLANT ten titel van garantie toegelaten.

5.6. Betalingen worden verrekend met vervallen intresten, schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de langste openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de KLANT.

5.7. Het indienen van een klacht, noch het terugsturen van een niet correcte factuur schorst de betalingsverplichting van de KLANT niet op.

5.8. Op 13 november 2009 heeft de ministerraad heeft beslist de elektronische facturering gelijk te stellen met de papieren voor de behandeling door de BTW administratie. Om het gebruik ervan aan te moedigen, zal de administratie zal niet langer bepalen welke methoden de ondernemingen moeten gebruiken om de authenticiteit van hun elektronische facturen te waarborgen. Zo kunnen de ondernemingen zelf bepalen welke de meest aangewezen weg is om facturen te verzenden, te ontvangen, te verwerken en te archiveren. De authenticiteit van herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen moeten uiteraard gewaarborgd blijven gedurende de volledige bewaringstermijn.

Deze elektronische facturatie kan enkel mits akkoord van de KLANT. Zonder tegenbericht van de KLANT, neemt STYLE AT HOME aan dat KLANT stilzwijgend akkoord gaat met deze elektronische verzending.

5.9. Indien KLANT niet akkoord kan gaan met deze werkwijze van elektronisch facturatie, biedt STYLE AT HOME aan haar KLANTEN nog steeds de mogelijkheid om alsnog papieren facturen te ontvangen. Echter zal STYLE AT HOME een administratieve verwerkingskost van EUR 35,- (vijfendertig) euro in rekening te brengen per papieren factuur.

Artikel 6 – Klachten – verjaringstermijn

6.1. De conformiteit van de diensten, goederen en of werkzaamheden dient te worden onderzocht door de KLANT op het ogenblik van de (op)levering.

6.2. Elke klacht in verband met de niet-conforme diensten, goederen of enig zichtbaar gebrek dient schriftelijk aan STYLE AT HOME te worden meegedeeld binnen de 7 dagen vanaf de (op)levering van de diensten en goederen. Na deze termijn worden de diensten en goederen geacht goed en conform alle standaarden te zijn geleverd.

6.3. Teneinde ontvankelijk te zijn, moeten klachten schriftelijk en aangetekend worden verstuurd binnen de hiervoor vermelde termijnen. STYLE AT HOME heeft het recht om de klacht te onderzoeken. De KLANT zal hierbij zijn volledige medewerking verlenen. Indien geen medewerking wordt verleend, vervallen alle rechten van de KLANT.

6.4. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen alle kosten hieruit ontstaan, zoals onderzoek, advocaat en gerechtskosten ten laste van de KLANT.

6.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen, klachten en verweren naar STYLE AT HOME na de periode van 1 jaar.

Artikel 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van STYLE AT HOME onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Als overmacht geldt diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines, stroompannes of stakingen, al dan niet bij derden en iedere omstandigheid waardoor het voor STYLE AT HOME niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van de opdracht.

7.2. Gedurende de periode van overmacht kan STYLE AT HOME afzien van de levering van de diensten en goederen. Voor het overige blijft de afgesloten overeenkomst gelden.

7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van STYLE AT HOME kan worden gevraagd, is STYLE AT HOME gerechtigd de overeenkomst met de KLANT te ontbinden, zonder dat STYLE AT HOME tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid- en/of uitwinningvergoeding

8.1. Indien STYLE AT HOME omwille van een fout aansprakelijk is voor enige schade van de KLANT, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten en goederen, beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.2. Indien de verantwoordelijkheid van STYLE AT HOME zou weerhouden worden ten gevolge van de niet- of de slechte uitvoering van de overeenkomst, zal het totaal der vergoedingen een bedrag van 10% van het factuurbedrag niet overschrijden beperkt tot het gedeelte waarop de uitvoering betrekking heeft.

8.3. STYLE AT HOME kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toerekenbare nalatigheden, tekortkomingen, wanprestaties of onjuiste en /of onvolledige gegevensverstrekking door de KLANT die de uitvoering van de overeenkomst of opdracht verhinderen, verminderen, vertragen of onmogelijk maken.

8.4. STYLE AT HOME kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of onvoorzienbare schade.

8.5. Onverminderd het voorgaande, kan de aansprakelijkheid en het uitgekeerde schadebedrag door STYLE AT HOME in geen geval verder gaan en hoger liggen dan het maximaal bedrag waarvoor STYLE AT HOME is verzekerd.

8.6. In geen geval draagt STYLE AT HOME enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als architect of aannemer indien werken op grond van haar advies of diensten worden uitgevoerd door een externe partij. De KLANT blijft in dit geval als enige bouwheer aansprakelijk en eindverantwoordelijk.

8.7. Indien STYLE AT HOME door een derde wordt aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van diensten of goederen, is de KLANT gehouden om STYLE AT HOME volledig te vrijwaren van elke schadevergoeding die STYLE AT HOME uit diens hoofde aan deze derde dient te betalen.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1. STYLE AT HOME is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de KLANT de verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

9.2. STYLE AT HOME heeft het recht om indien de KLANT – na een aangetekende ingebrekestelling – niet tot betaling overgaat van de geleverde diensten of goederen of op een andere wijze de overeenkomst niet uitvoert of de uitvoering onmogelijk maakt, om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, om ofwel de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In het laatste geval is de KLANT aan STYLE AT HOME een schadevergoeding voor contractbreuk verschuldigd ten bedrage van 10% van de contractprijs, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro en onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1. STYLE AT HOME behoudt zich – zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn – de rechten voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. STYLE AT HOME heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan toegekomen kennis en eigendomsrechten ook voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden over te dragen, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de KLANT wordt vrijgegeven.

10.2. STYLE AT HOME heeft het recht om, in haar communicatie naar (potentiële) klanten onder vorm van foto’s, website, brochures, …, te verwijzen naar de aan de KLANT geleverde diensten en goederen. De KLANT kan enkel naar (de overeenkomst met) STYLE AT HOME en de door haar geleverde diensten en goederen verwijzen, na het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van STYLE AT HOME.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud – verzekering – recht van terugvordering goederen

11.1. De geleende goederen blijven te allen tijde eigendom van STYLE AT HOME. De KLANT is niet gerechtigd de geleende goederen op een ander adres dan het overeengekomen adres te brengen, noch om deze goederen aan derden ter beschikking te stellen of onder te verhuren. Bij afwijking hiervan behoudt STYLE AT HOME zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. KLANT kan in geen geval aanspraak maken op een gedeeltelijke of de gehele uitvoering van de overeenkomst, noch op een (schade)bedrag.

11.2. De geleende goederen mogen in geen geval worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt. De KLANT is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3. De KLANT dient alles in het werk te stellen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van STYLE AT HOME veilig te stellen.

11.4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen uitoefenen of doen gelden, dan is de KLANT verplicht om STYLE AT HOME daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5. Voorts verplicht de KLANT zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan STYLE AT HOME ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is STYLE AT HOME de eerste begunstigde van de verzekeringsgelden. Voor zoveel als nodig verbindt KLANT zich ertoe tegenover STYLE AT HOME om zijn volledige medewerking te verlenen aan alles wat dat in dat kader nodig of wenselijk is.

11.6. Voor het geval STYLE AT HOME zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de KLANT onvoorwaardelijk en uitdrukkelijke toestemming aan STYLE AT HOME en door STYLE AT HOME aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van STYLE AT HOME zich bevinden en deze terug te nemen.

11.7. KLANT is niet bevoegd om het geleverde te gebruiken voor iets anders dan showmodellen tenzij anders is overeengekomen.

11.8. KLANT is verplicht om zorg te dragen dat het geleverde in geleverde staat is na afloop van de contractuele periode. Tijdens de huurperiode verwarmt KLANT de gemeubelde kamers en zorg voor regelmatige verluchting. Mocht het geleverde goed zichtbare schade hebben dan is KLANT verplicht deze schade te vergoeden voor het door STYLE AT HOME aangegeven billijke bedrag.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen exclusief berecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van STYLE AT HOME is gelegen, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst, vrijwaring en kort geding.